نمونه کارها

لکوموتیو آلستوم فرانسه مقیاس 1:40-سفارش مپنا لکوموتو

سال ساخت 1399

واگن مسافری پارس مقیاس 1:40 -سفارش شرکت مپنا

سال ساخت 1399

واگن مسافری پارس مقیاس 1:40 -سفارش شرکت مپنا

سال ساخت 1399

ماکت قطار

لکوموتیو آلستوم فرانسه مقیاس 1:30 – سفارش شرکت مپنا لکوموتیو

سال ساخت 1399

لکوموتیو آلستوم فرانسه مقیاس 1:30 – سفارش شرکت مپنا لکوموتیو

سال ساخت 1399

واگن مسافری سفارش شرکت واگن های مسافری فدک -مقیاس 1:20

سال ساخت 1387

واگن مسافری سفارش شرکت واگن های مسافری فدک -مقیاس 1:20

سال ساخت 1387

لکوموتیو

واگن لبه بلند تولیدات واگن پارس سفارش معاونت بهره برداری راه آهن-مقیاس 1:30

سال ساخت 1388

لکوموتیو تونلی سفارش شرکت مپنا لکوموتیومقیاس 1:30

سال ساخت 1399

لکوموتیو آلستوم فرانسه سفارش مپنا لکوموتیو مقیاس 1:30

واگن لبه بلند سفارش معاونت بهره برداری-تولیدات واگن پارس

مقیاس 1:30

واگن لبه کوتاه حمل مخزن متحرک-مقیاس 1:30

واگن مسافری نورالرضا سفارش شرکت سینا ریل پارس -مقیاس 1:20

سال ساخت1388

لکوموتیو زیمنس مقیاس 1:15 سفارش نیروی کشش راه آهن

photo_2016-10-27_15-11-27

سفارش شرکت فرآب – لکوموتیو واگن – مقیاس 1:20 و 1:30

photo_2016-10-27_15-11-10

سفارش شرکت بهداشت سپاهان اصفهان مقیاس 1:20

photo_2016-10-27_15-11-06

سفارش شرکت سینا ریل پارس – واگن اپن تاپ مقیاس 1:30

photo_2016-10-27_15-11-00

سفارش شرکت بهداشت سپاهان اصفهان واگن مسقف 1:20

photo_2016-10-27_15-10-56

سفارش شرکت بهداشت سپاهان اصفهان لبه بلند 1:20

photo_2016-10-27_15-11-30

سفارش شرکت فرآب – لکوموتیو واگن – مقیاس 1:20 و 1:30

photo_2016-10-27_15-10-25

سفارش شرکت بهداشت سپاهان اصفهان واگن لبه کوتاه 1:20

photo_2016-10-27_15-11-23

سفارش شرکت اداره کل نیروی کشش – مقیاس 1:20

photo_2016-10-27_15-11-21

سفارش شرکت واگن سازی تهران مقیاس 1:20

slide3

سفارش شرکت واگن سازی تهران مقیاس 1:20

سفارش شرکت واگن سازی تهران - مقیاس 1:20

سفارش شرکت واگن سازی تهران مقیاس 1:20

سفارش شرکت واگن سازی تهران - مقیاس 1:20

سفارش شرکت واگن سازی تهران مقیاس 1:20

 

 
local job listings https://xjobs.org