نمونه کارها

لکوموتیو زیمنس مقیاس ۱به۱۵ سفارش نیروی کشش راه آهن

 

 

 

photo_2016-10-27_15-11-27

سفارش شرکت فرآب – لکوموتیو واگن – مقیاس 1:20 و 1:30

photo_2016-10-27_15-11-30

سفارش شرکت فرآب – لکوموتیو واگن – مقیاس 1:20 و 1:30

photo_2016-10-27_15-11-23

سفارش شرکت اداره کل نیروی کشش – مقیاس 1:20

photo_2016-10-27_15-11-21

سفارش شرکت واگن سازی تهران مقیاس 1:20

slide3

سفارش شرکت واگن سازی تهران مقیاس 1:20

سفارش شرکت واگن سازی تهران - مقیاس 1:20

سفارش شرکت واگن سازی تهران مقیاس 1:20

 

سفارش شرکت واگن سازی تهران - مقیاس 1:20

سفارش شرکت واگن سازی تهران مقیاس 1:20

photo_2016-10-27_15-11-06

سفارش شرکت سینا ریل پارس – واگن اپن تاپ مقیاس 1:30

photo_2016-10-27_15-11-10

سفارش شرکت بهداشت سپاهان اصفهان مقیاس 1:20

photo_2016-10-27_15-11-00

سفارش شرکت بهداشت سپاهان اصفهان واگن مسقف 1:20

photo_2016-10-27_15-11-10

سفارش شرکت بهداشت سپاهان اصفهان شن کش 1:20

photo_2016-10-27_15-10-25

سفارش شرکت بهداشت سپاهان اصفهان واگن لبه کوتاه 1:20

photo_2016-10-27_15-10-56

سفارش شرکت بهداشت سپاهان اصفهان لبه بلند 1:20

 

Salam